X

Privacy Policy

Privacy Policy

Host server

Deze website is ontworpen en wordt gehost door Digicreate.

Overeenkomst

Door deze website te raadplegen, stemt de gebruiker in met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. OLYMPIA tracht zo goed mogelijk de juistheid en actualiteit van de op de website beschikbare informatie te verzekeren en behoudt zich het recht voor de website, op ieder ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen of tijdelijk of blijvend te onderbreken. OLYMPIA stelt alles in het werk om de gebruiker beschikbare en gecontroleerde informatie en toepassingen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vergissingen, afwezigheid van beschikbare informatie en/of het voorkomen van een virus op de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en al zijn onderdelen zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht).
De website en al zijn onderdelen : structuur, grafisch charter, teksten, foto’s, illustraties, software, afbeeldingen,  zijn eigendom van OLYMPIA of van derden die OLYMPIA de toelating hebben verleend ze te gebruiken en/of er commercieel gebruik van te maken.
Alle rechten tot reproductie, verspreiding en wijziging zijn voorbehouden, ook van downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen.
In overeenstemming met de wetgeving betreffende intellectueel eigendomsrecht is iedere reproductie, verspreiding of wijziging van het geheel of een deel van de website of zijn onderdelen, op welke wijze ook, via welk middel ook en voor welk doeleinde ook, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NV OLYMPIA onwettig en vormt een namaakmisdrijf waarop strafrechtelijke straffen staan.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle naamsgegevens op de website zijn vrijwillig door de gebruiker geregistreerd. Ze dienen voor zuiver intern gebruik en zijn slechts toegankelijk voor die personen binnen NV OLYMPIA, verantwoordelijk voor de behandeling van de vraag. Ze worden op geen enkele wijze meegedeeld, overgedragen of verspreid aan derden. NV OLYMPIA bewaart de persoonlijke gegevens gedurende maximum twee jaar, waarna ze volledig worden uitgewist.
In overeenstemming met de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens beschikt iedere persoon over een recht tot toegang, rechtzetting, verzet en schrapping van de hem betreffende gegevens, dat op ieder ogenblik kan worden uitgeoefend, door zich te wenden tot:

OLYMPIA
STWG ASSE 183
B 1540 HERFELINGEN
Tel. +32 54 51 60 60


Cookies

zie cookie policy.


Hypertekstverbinding

De website kan links bevatten naar andere sites toebehorend aan derden. Deze links vormen in geen enkel geval een goedkeuring, bekrachtiging of toetreding van NV OLYMPIA tot de inhoud van deze websites noch een samenwerking tussen NV OLYMPIA en de verantwoordelijke beheerders, auteurs of host servers van deze websites. NV OLYMPIA die de bronnen, inhoud of linken aanwezig op deze sites noch uitgeeft noch controleert, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, werking en toegang tot deze sites of voor iedere schade, verlies, aangetoond of aangevoerd, volgend uit of verband houdend met het gebruik van de informatie, diensten of beschikbare gegevens op deze websites.

Slotbepaling

Alle elementen van de gebruiksovereenkomst tussen NV OLYMPIA en de gebruiker van de website zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker kan eveneens onderworpen worden aan bijkomende gebruiksvoorwaarden, specifiek voor bepaalde rubrieken, die worden meegedeeld wanneer de gebruiker zich tot deze rubrieken wendt.Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en de verhouding tussen NV OLYMPIA en de gebruiker. Voor ieder geschil waarvoor geen minnelijke oplossing werd gevonden, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren: 

Per brief: stuur je vraag per brief naar Steenweg Asse 183, 1540 Herne. 

Per e-mail: stuur je vraag naar info@olympiadairy.be. 

Via dit formulier. Dit is de snelste manier. 

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen. 

top